fbpx

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Casino op locatie

Artikel 1 Definities

 1. Casino op locatie: onderdeel van DayOff Events en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 65254880;
 2. Opdrachtgever: de wederpartij of opdrachtgever van Casino op locatie;
 3. Derde partijen; de betrokken partijen waarmee Casino op locatie samenwerkt;
 4. Overeenkomst; iedere overeenkomst gesloten tussen Casino op locatie en opdrachtgever tot het organiseren en aanbieden van activiteiten;
 5. Deelnemer; een relatie van opdrachtgever die deelneemt aan een dienst;
 6. Dienst; een arrangement of activiteit;
 7. Overeenkomst; iedere overeenkomst waarbij Casino op locatie zich jegens een opdrachtgever of deelnemer verplicht tot leveren van een dienst.
 8. Voorwaarden; hetgeen waar de overeenkomst op gebaseerd is wat wijst naar deze algemene voorwaarden

Artikel 2 Algemeen

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en diensten van Casino op locatie.
 2. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 3. In het geval van strijd tussen bepalingen uit de overeenkomst en voorwaarden prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
 4. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Casino op locatie of het feitelijk deelnemen aan een dienst van Casino op locatie of door het betalen van het verschuldigde tarief.
 5. Casino op locatie heeft het recht om de activiteiten door derden te laten uitvoeren, indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist.
 6. Afbeeldingen en specificaties van de door Casino op locatie aangeboden evenementen of activiteiten zijn vrijblijvend en hebben slechts tot doel een algemene indruk te geven van hetgeen wat Casino op locatie te bieden heeft.

Artikel 3 Verplichtingen opdrachtgever en deelnemer

 1. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de deelnemer aan de volgende voorwaarden voldoet;
 • de deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Casino op locatie, haar werknemers en de door Casino op locatie ingeschakelde derden, ter bevordering van een goede uitvoering van het evenement of de activiteit en behoren zich als goed deelnemer te gedragen en respect te hebben voor andere mensen en de omgeving, en is aansprakelijk voor schade ten gevolge van ongeoorloofde gedragingen;
 • de deelnemer dient op zorgvuldige wijzigen met alle materialen en gebruikersvoorwerpen om te gaan en deze te gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt;
 • de deelnemer dient voorafgaand aan gemotoriseerde evenementen/activiteiten geen alcohol en/of verdovende middelen gebruikt te hebben

2. De deelnemer die hinder en/of last oplevert voor Casino op locatie of haar derden dan wel alcohol heeft genuttigd of verdovende middelen heeft gebruikt voorafgaand of tijdens de activiteit kan door Casino op locatie van de activiteit worden uitgesloten, zonder dat door de opdrachtgever of deelnemer enige aanspraak gemaakt kan worden op restitutie van gelden.

3.Alle uit hinder/overlast en/of alcoholgebruik/verdovende middelen door een deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van opdrachtgever en/of deelnemer.

4. Indien voor een bepaalde activiteit voor een deelnemer aanvullende minimale vereisten worden gesteld, bijvoorbeeld een minimale leeftijd van 18 jaar of het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs, dan is het de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om ervoor te zorgen dat iedere deelnemer daaraan voldoet.

5. Opdrachtgever en deelnemer zijn verplicht om zich op eerste verzoek van Casino op locatie te kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

6. Degene die names of ten behoeve van derden de overeenkomst aangaat is, naast deze derden, hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. De deelnemers zijn aansprakelijk voor hun aandeel in de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Casino op locatie een reservering bevestigd. Deze opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. Casino op locatie zal in de overeenkomst/reserveringvsbevestiging vermelden welke activiteiten zijn inbegrepen, welk minimum aantal deelnemers vereist is om de activiteit door te laten gaan en welk bedrag als voorschot betaald moet worden.
 3. Casino op locatie is niet verplicht wijziging in de overeenkomst te accepteren. Wijzigingen in de overeenkomst, waaronder uitbreiding van eerder vastgelegde afsprake, binden Casino op locatie slechts indien en voor zover deze wijziging door hem schriftelijk is bevestigd. Casino op locatie is gerechtigd nadere voorwaarden te verbinden aan de wijzigingen. De eventuele wijzigingen worden zo spoedig mogelijk, na bevestiging van de wijziging, gefactureerd.
 4. Bij wijzigingen zal Casino op locatie de opdrachtgever een bevestiging sturen van alle gegevens.

Artikel 5 Prijs en betaling

 1. Deze voorwaarden gelden mits een van de derde partijen andere stelt. Deze worden dan in de reserveringsbevestiging weergegeven. Indien de partij stelt dat er een borg betaald moet worden is dit op de reservering van toepassing en wordt dit ook vermeld.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de factuur 14 dagen na de verzenddatum van de reserveringsbevestiging te worden voldaan.
 3. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 42 dagen voor aanvang is de opdrachtgever verplicht het bedrag binnen 7 dagen in één keer te voldoen, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.
 4. De bezorgkosten zijn minimaal €55,- Daarnaast wordt er €1,- per kilometer in rekening gebracht.
 5. Indien dit schriftelijk is overeengekomen kan de opdrachtgever het restant te betalen bedrag van het evenement op de dag zelf contant voldoen. Pinnen is niet mogelijk.
 6. Door opdrachtgever tijdens de activiteit gemaakte kosten dienen direct te worden voldaan.
 7. Indien opdrachtgever niet (tijdig) aan haar betalingsverplichtingen voldoet, verkeert zij door dat enkele fruit in verzuim, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in welk geval alle vorderingen op opdrachtgever direct opeisbaar zijn en opdrachtgever een rente van 1% over iedere maand, waaronder ook begrepen een gedeelte van een maand, aan Casino op locatie is verschuldigd.
 8. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door Casino op locatie worden gemaakt als gevolg van de niet nakoming door opdrachtgever komen ten laste van opdrachtgever. Indien opdrachtgever nalaat tijdig aan haar betalingsverplichtingen te voldoen is Casino op locatie gerechtigd door de vordering ter incasso uit handen te geven. Opdrachtgever dan wel deelnemer is in dat geval ter zake de gemaakte incassokosten verschuldigd een tarief van 15%, met een minimum van € 100,00, van het verschuldigde bedrag te vermeerderen met wettelijke handelsrente.
 9. Indien Casino op locatie voor de aanvang van het evenement geen volledige betaling heeft ontvangen is hij gerechtigd de deelnemers te weigeren, zonder dat daarmee de betalingsverplichting komt te vervallen. Opdrachtgever en/of deelnemers hebben in elk geval geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.

Artikel 6  Annulering

 1. Opdrachtgever dient zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.
 2. Opdrachtgever kan de overeenkomst schriftelijk annuleren, waarbij de datum van ontvangst door Casino op locatie geldt als annuleringsdatum.  De voorwaarden van de derde partij zullen hierbij bindend zijn. Als deze niet zijn vermeld, gelden de volgende voorwaarden: a. bij annulering binnen 90 dagen voor aanvang van het evenement 60% van de prijs van dienst verschuldigd, b. bij aanvang tot 30 dagen 80% van de prijs van de dienst verschuldigd of c. binnen 7 dagen voor aanvang of later 100% van de prijs bij de dienst. Bij het niet komen opdagen is opdrachtgever een percentage van 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

Artikel 7 Overmacht

 1. Indien Casino op locatie door overmacht (deels) is verhinderd om aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij nimmer gehouden enige daaruit voortvloeiende schade aan opdrachtgever te vergoeden.
 2. Van overmacht is in ieder geval sprake in geval van, maar niet beperkt tot, oorlog(sgevaar), (dreiging van) terrorisme, molest, brand, waterschade, overheidsmaatregelen, staking en/of weersomstandigheden.
 3. Met overmacht wordt tevens gelijk gesteld alle overige oorzaken die buiten de schuld of risico sfeer van Casino op locatie zijn ontstaan.

Artikel 8 Klachten

 1. Indien het evenement niet verloopt conform de verwachtingen van opdrachtgever, zijn opdrachtgever en/of de deelnemers verplicht daarvan ter plaatse direct melding te doen aan Casino op locatie of derde partij. De derde partij zal Casino op locatie op de hoogte stellen.
 2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan opdrachtgever dit uiterlijk binnen 8 dagen na afloop van het evenement, schriftelijk gemotiveerd kenbaar maken aan Casino op locatie.
 3. Indien Casino op locatie op de dag van de activiteit noch binnen 8 dagen na afloop van het evenement klachten heeft ontvangen wordt het evenement geacht conform de verwachtingen te zijn verlopen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Casino op locatie is nimmer aansprakelijk voor enige schade geleden door opdrachtgever dan wel deelnemers, behoudens het hierna bepaalde.
 2. Casino op locatie is slechts aansprakelijk voor de schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Casino op locatie is de aansprakelijkheid van Casino op locatie voor schade aan de zijde van opdrachtgever en/of deelnemers beperkt tot hetgeen de aansprakelijkheidsverzekering van Casino op locatie/derde partij in het desbetreffende geval zal uitkeren.
 3. Casino op locatie is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen loon- en ziektekosten, indirecte schade, geleden verlies, gederfde winst, gederfde inkomsten of andere bedrijfsschade van opdrachtgever en/of deelnemer, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.
 4. Casino op locatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor zijdens de opdrachtgever en/of deelnemer aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een mogelijk door opdrachtgever dan wel deelnemer af te sluiten c.q. afgesloten verzekering.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Casino op locatie voor aanspraken van deelnemers, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade hebben geleden behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Casino op locatie.
 6. De hiervoor vernoemde uitsluitingen en/of beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook te behoeve van werknemers van Casino op locatie, door Casino op locatie ingeschakelde derden en/of dienstverleners.
 7. Casino op locatie is niet aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van eigendommen van opdrachtgever en/of deelnemers.
 8. De voorafgaande bepalingen laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschilbeslechting

 1. Op elke overeenkomst tussen Casino op locatie en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. De rechter in de woonplaats van Casino op locatie is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Casino op locatie het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.